چگونه ؟

راستی … چگونه این همه جلوی تو حقیرم ؟ پ ن : عجیب این روز ها دلمان هوای گذشته دارد …