چگونه ؟

by امید

راستی …

چگونه این همه جلوی تو حقیرم ؟

پ ن : عجیب این روز ها دلمان هوای گذشته دارد …