هوس

هوس نوشتن … هوچو هوس فاحشه های عاشق پیشه … شاید هم باید پشت کرد به قلم و کاغذ و به همین دکمه ها اکتفا کرد … پ ن : ندارد …