هوس

by امید

هوس نوشتن …

هوچو هوس فاحشه های عاشق پیشه …

شاید هم باید پشت کرد به قلم و کاغذ و به همین دکمه ها اکتفا کرد …

پ ن : ندارد …