ببخش

دخترک کلافه شده بود ، تکرار و تکرار ، پسرک دوست داشت هی بگوید دوستش دارد … پ ن : این هم دروغه ، باور نکن …