ببخش

by امید

دخترک کلافه شده بود ، تکرار و تکرار ، پسرک دوست داشت هی بگوید دوستش دارد …

پ ن : این هم دروغه ، باور نکن …