خود سانسوری

بعضی چیز ها را نباید نوشت ، بعضی چیز ها را هم نباید خواند … همین طوری که من از شما دعوت نکرده ام که بیایید و این ها را بخوانید … پ ن : پ ن …