خود سانسوری

by امید

بعضی چیز ها را نباید نوشت ، بعضی چیز ها را هم نباید خواند …

همین طوری که من از شما دعوت نکرده ام که بیایید و این ها را بخوانید …

پ ن : پ ن …