جای من

می بینی که جایم چقدر خالیست ؟ شاید رفته باشم پی خودم … شاید … پ ن : دنیا را از پشت عینکی که رویش باران نشسته باشد ، بیشتر دوست دارم …