جای من

by امید

می بینی که جایم چقدر خالیست ؟

شاید رفته باشم پی خودم … شاید …

پ ن : دنیا را از پشت عینکی که رویش باران نشسته باشد ، بیشتر دوست دارم …