مشکوک

بری هرجای این دنیا … بهت شک مکنن بی من … پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …