مشکوک

by امید

بری هرجای این دنیا …

بهت شک مکنن بی من …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …