شعار ؟

میخوایم بریم دهن صندوق های رای رو !@#$% … پ ن : مسخره …