فقط برای ثبت

آرزو دارم که دوست پسرتان / همسرتان / فرزندتان ، گهی مثل من نشود … آمین … پ ن : میمیرم ، عاشق اما … پ ن : ندارد …