فقط برای ثبت

by امید

آرزو دارم که دوست پسرتان / همسرتان / فرزندتان ، گهی مثل من نشود …

آمین …

پ ن : میمیرم ، عاشق اما …

پ ن : ندارد …