مردانگی

شاید هم وقتش رسیده کمی بیشتر مردانگی به خرج دهم … باید بیشتر تمرین کنم … پ ن : ندارد عزیزم … ندارد … پ ن : …