آخ

این آلبوم نامجو رو هم دوست دارم … با تمام چرند بودنش … و جایی که انگلیسی زمزمه می کنه … پ ن : اینگونه ام … پ ن : همین …