نیستید

مرسی که به فکرمان نیستید … که نبودید ، نخواهید بود … خواب خوش شبهاتان ارزانی خودتان … ما را چه به کابوس شما شدن … پ ن : گرفته ام ، دوباره … پ ن : …