نیستید

by امید

مرسی که به فکرمان نیستید … که نبودید ، نخواهید بود …

خواب خوش شبهاتان ارزانی خودتان …

ما را چه به کابوس شما شدن …

پ ن : گرفته ام ، دوباره …

پ ن : …