اینجا

زندگی اینجا دارد می بازد … تو هنوز هم ، جای دیگری را می نگری … پ ن : تو با سپیدی ات می بازی … پ ن : …