اینجا

by امید

زندگی اینجا دارد می بازد …

تو هنوز هم ، جای دیگری را می نگری …

پ ن : تو با سپیدی ات می بازی …

پ ن : …