کبود

جای بعضی از آدم ها هم ، مثل جای باتوم … کبود می شود … پ ن : ندارد عزیزم … ندارد … پ ن : …