کبود

by امید

جای بعضی از آدم ها هم ، مثل جای باتوم …

کبود می شود …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : …