گیر کرده ام …

گیر کرده ام درست میان تهوع این جماعت … که نشانه عشقشان کمتر خیانت کردن به همدیگر است … که نشانه برتریشان مدل/مو و لباس و عینک های مارک دارشان است … که نشانه گنده بودنشان ظرفیت مش/روب خوری و دود کردنشان است … که هرچه بیشتر مسخره کنند ، محبوب ترند … که … […]