گیر کرده ام …

by امید

گیر کرده ام درست میان تهوع این جماعت …

که نشانه عشقشان کمتر خیانت کردن به همدیگر است …

که نشانه برتریشان مدل/مو و لباس و عینک های مارک دارشان است …

که نشانه گنده بودنشان ظرفیت مش/روب خوری و دود کردنشان است …

که هرچه بیشتر مسخره کنند ، محبوب ترند …

که … بگذریم …

پ ن : پ ن هم باید داشته باشد ؟

پ ن : …