مرحله

معمولا از یک جایی که یادت نمی آید کجاست ، شروع شده … خودت دچار خود سانسوری می شوی … بعد “او” تو را … و بعد هم بقیه … پ ن : چه ضعف داره تنم … پ ن : …