مرحله

by امید

معمولا از یک جایی که یادت نمی آید کجاست ، شروع شده …

خودت دچار خود سانسوری می شوی …

بعد “او” تو را … و بعد هم بقیه …

پ ن : چه ضعف داره تنم …

پ ن : …