نمی خوانی

به گمانم خیلی وقت است که دیگر نمی خوانی … پ ن : …