نمی خوانی

by امید

به گمانم خیلی وقت است که دیگر نمی خوانی …

پ ن : …