مشغله

کاغذی که بین سیاهی خط خطی هایش و سفیدی های به جا مانده اش یک لنگه پا مانده … مثل بعضی روزهاست که معلوم نمی شود چجوری شب شد … پ ن : …