صاف

امروز چند لحظه ای حس کردم دارم خودم را روی زمین می کشم … به خودم فکر می کردم به گمانم … پ ن : …