صاف

by امید

امروز چند لحظه ای حس کردم دارم خودم را روی زمین می کشم …

به خودم فکر می کردم به گمانم …

پ ن : …