محدود

انقدر بعضی کار ها رو انجام نداده ام … گاهی خودم هم احساس می کنم حق انجامشان رو ندارم … پ ن : …