حال و روز

توی صف رای ، شوق و اشتیاق مردم برایم جالب بود … این روز ها ، خوشحالی های مردم را که می بینم لبخند می زنم … اما باید اعتراف کنم ، ته همین احساس هم هنوز نگرانم … پ ن : …