حال و روز

by امید

توی صف رای ، شوق و اشتیاق مردم برایم جالب بود …

این روز ها ، خوشحالی های مردم را که می بینم لبخند می زنم …

اما باید اعتراف کنم ، ته همین احساس هم هنوز نگرانم …

پ ن : …