امضا

by امید

بیا … من هم پای آن برگه ها را امضا می کنم …

چه فرقی می کند … وقتی کار از کار گذشته باشد …

زمان هم با ما بچگی می کند …