من درخت

by امید

توی کفشم آب میریزم ، انگشتانم که جوانه زد ، خودم را می کارم …

و تو تنها برای میوه ام ، پی من خواهی آمد …

خواهی آمد تا سهم خود را از من بگیری …

پ ن : شماها یک مشت خودخواهید …