دروغانه

by امید

خدا رو چه دیدید ، شاید پس فردا اینجا رو جمع کردیم و یک وبلاگ مستحجن راه انداختیم …

پ ن : مسخره …

پ ن : حوصله ام سر رفته چرا ؟