ارکان من

by امید

تو از خون ، سودا ، صفرا و بلغم هستی …

من تماما تو هستم … سودای تو …

پ ن : عزیزم …