ارادت

by امید

ما به آن سید و این میر ، ارادت داریم …

پ ن : لیست چهره های هوادار موسوی

پ ن : حالا جدای سیاست ، چون سید گفته ، زنش رهنورده ، قیافه اش از بقیه بهتره و … بهش رای میدم …