گمشده

by امید

نه قهوه ، نه تاروت ، نه قرآن ، نه حافظ ، نه ابجد …

هیچ فالی نشانی از تو ندارد …

پ ن : …