پیاده روی

by امید

گور پدر حرفهای قشنگ قشنگ …

کمی سکوت لطفا …

این هوا ، من را تنهایی دعوت کرده …

پ ن : …