وقتی میگیرد

by امید

قرص های بی مصرف …

رنگش مهم نیست …

و خودکشی هایی که مرگی در پی ندارند …

پ ن : این روزها بیشتر درد میگیرد …

پ ن : درد دارد لعنتی … درد ، عزیزم …

پ ن : …