وجود

by امید

بعضی از ادم ها هستند که فقط باشند …

دلیل خاصی هم ندارد … دسته بندی هم …

پ ن : …