فال بین

by امید

نیاز نیست حتما یکی از این کولی های فال بین باشید تا به نگاه به چشمانم بفهمید …

خیلی ساده تر از این حرف ها نگاه می کنم این روز ها …

پ ن : چرا ؟ …

پ ن : …