ندارد

by امید

حرفی برای گفتن باقی نگذاشته ای ، عزیزم …

پ ن : برای ثبت در خاطرات ، در مورد آن پیام …

پ ن : من هم …

پ ن : …