شازده

by امید

حرف از اهلی کردن و اهلی شدن می زدی …

به شازده ات بگو به گوش باشد …

پ ن : فقط برای ثبت در خاطرات …

پ ن : صدای ترک برداشتن می آید …

پ ن : …