تصمیم

by امید

تصمیم گرفتن باید این جوری باشد که مثلا صبح چشمانت را که باز می کنی تصمیمت را بگیری …

و قبل از آنکه از رخت خواب بیرون بیایی شروع کرده باشی …

پ ن : مثل تصمیم دوباره نوشتن …

پ ن : …