شروع : پایان

شکافی است میان ما … با این همه به انتها خواهیم رسید … هیاهو می شکند … لبزیرم از حیرت … لحظه ای که آن چنان سخن می گفتی … شرمگین … دشمنی های جدید ما …