شروع : پایان

by امید

شکافی است میان ما …

با این همه به انتها خواهیم رسید …

هیاهو می شکند …

لبزیرم از حیرت … لحظه ای که آن چنان سخن می گفتی …

شرمگین …

دشمنی های جدید ما …